Privacyverklaring

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 107 3316 GZ te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Onze voorwaarden

Persoonsgegevens

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Reppel b.v. Bouwspecialiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dit zo is dan zal Reppel b.v. Bouwspecialiteiten zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reppel b.v. Bouwspecialiteiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, wijzigen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reppel b.v. Bouwspecialiteiten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reppel@reppel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Reppel b.v. Bouwspecialiteiten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website van Reppel b.v. Bouwspecialiteiten staan links naar websites van andere organisaties. Reppel b.v. Bouwspecialiteiten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Reppel b.v. Bouwspecialiteiten is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Beveiliging

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via reppel@reppel.nl.

Vrijblijvend advies?

Wij helpen je graag met passend advies. Zo weet je precies wat nodig is voor een geslaagd project.